Gordon Smith picks his Scotland starting XI


View more from Peter & Roughie


View more from Peter & Roughie